Nieuwsoverzicht

> Griepprik

Griepprik

In verband met een leveringsprobleem krijgen we dit jaar de griepvaccinaties pas 22 november binnen.

Daarom zullen de griepprik "bijeenkomsten" pas eind november en begin december plaats vinden. U ontvangt hierover zoals u gewend bent nog een brief.

                                        

> Nieuwe telefooncentrale

Nieuwe telefooncentrale

Per 11 februari 2019 is onze nieuwe telefooncentrale actief. We behouden ons vertrouwde nummer: (035) 5880530. Het betekent wel dat wij geen aparte nummers meer hebben voor de spoedlijn en de receptenlijn. Vanaf heden: 

De spoedlijn: (035) 5880530 kies 1                                               

De receptenlijn: (035) 5880530 kies 2 

> Afspraak maken via de website

Afspraak maken via de website

Vanaf heden is het heel eenvoudig mogelijk om een afspraak te maken via de website!
Let op:

 • In spoedgevallen altijd bellen voor een afspraak !!
 • Wilt u een dubbel consult (20 minuten) omdat u meerdere dingen met de huisarts te bespreken hebt, dan moet u twee aansluitende afspraken maken.
 • Wilt u een afspraak maken op woensdag dan geldt het volgende:
  I.v.m. wisselende werkdagen is het niet mogelijk om in de agenda aan te geven welke huisarts die dag aanwezig is.

  -  dr Kranenburg en dr ten Berge werken om en om op woensdag
  -  Dit geldt ook voor de woensdag van dr Spelberg en dr Verweij
  -  dr Spaan en dr Hellemans werken afwisselend de ochtend en de middag op woensdag.

 • U kunt natuurlijk altijd telefonische informeren welke dokter aanwezig is.
 • U krijgt GEEN bevestiging per mail van de afspraak.

> Vacature doktersassistente

Vacature Doktersassistente

 Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Overhees is een goed georganiseerde geaccrediteerde huisartsenpraktijk in Soest.

 Wegens pensionering van één van onze assistentes en uitbreiding van het assistenten team zoeken we op korte termijn in Medisch Centrum Overhees te Soest een

 Gediplomeerde doktersassistent(e) 24 uur

 Je bent het eerste aanspreekpunt voor de patiënten zowel telefonisch als aan de balie. Op basis van triage organiseer je voor de patiënt een passende vervolgactie. Daarnaast verzorg je het spreekuur waarin je gedelegeerde medische taken uitvoert.

 Er is voldoende ruimte om je persoonlijk verder te ontwikkelen.

 Wij zoeken een enthousiast iemand die een pro- actieve houding heeft,  communicatief sterk is en zelfstandig kan werken.

 Nadere informatie over het centrum vindt u op www.mcosoest.com. Voor eventuele nadere toelichting op de invulling van de functie kunt u contact opnemen met José Spelberg, praktijkmanager, telefoonnummer 06-57844745.

 De vacature start in principe per 1 september 2019. Eventueel eerder starten is bespreekbaar.

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar manager@mcosoest.com

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO Huisartsenzorg.

> Slaapstraat

Slaapstraat

Onze praktijk werkt met Slaapstraat.
Slaapstraat is een zorgprogramma voor de aanpak van slaapproblemen. Wanneer uw huisarts slaapproblemen bij u signaleert kunt u samen besluiten deel te nemen aan Slaapstraat. De assistente geeft u vervolgens de benodigde informatie over.

U verzamelt gedurende één week allerlei informatie over uw slaapgedrag, waarna u met de huisarts de verzamelde informatie bespreekt.
Samen maakt u zo nodig een behandelplan. U kunt bijvoorbeeld worden doorverwezen naar onze praktijkondersteuner GGZ of het ziekenhuis.

> MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net

Kent u MijnGezondheid.net?

Met MijnGezondheid.net (MGN) regelt u online een aantal gezondheidszaken bij uw huisarts.

U kunt online:

Afspraken maken, recepten herhalen, uw laboratorium uitslagen bekijken; een samenvatting van uw medisch dossier zien of een (beveiligd) mailtje (E-consult) naar uw huisarts sturen.

Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD-code.

Maar sinds kort is er ook van MGN een app voor op uw telefoon: MedGemak waardoor het makkelijker wordt uw gegevens in te zien omdat u hier geen DigiD-code voor nodig heeft.

Wanneer u als patiënt gebruik wilt maken van MijnGezondheid.net, meld u dan aan bij de assistente. Zij hebben een E-mailadres en een telefoonnummer nodig.

Intussen zijn ruim 900 patiënten u voorgegaan!

> Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Nieuwe huisarts bij dr Spelberg 

Na een onderbreking van vier maanden komt dr J. Verweij op 1 september weer in de praktijk van dr Spelberg​ werken. Zij werkt de dinsdagochtend en de vrijdag. Zij vervangt dr Thuijs.

> Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname

Contact met uw huisarts na ziekenhuisopname
Het kan voorkomen dat u in contact komt met andere gezondheidszorginstelling als uw huisarts. Bijvoorbeeld met de huisartsenpost, de ambulancedienst of de specialist. Dit is vaak een indrukwekkende ervaring.

Vaak, maar niet altijd, krijgt de huisarts bericht. Als u een dergelijk contact wilt bespreken met uw huisarts, kunt u het beste een terugbelafspraak maken met de huisarts die u het beste kent.

Een enkele keer horen wij van patiënten terug: “Ik had een spontaan belletje van u verwacht, maar ik hoorde maar niets”. Daaruit spreekt veel vertrouwen, maar ook teleurstelling. Dat laatste willen wij natuurlijk liever voorkomen.

Dus: als u graag even wilt overleggen, bel dan de praktijkassistente. U wordt teruggebeld op een geschikt tijdstip en wij blijven op de hoogte van uw gezondheid.

> Avondspreekuur

Avondspreekuur
Vanaf 1 januari 2017 hebben alle huisartsen een avondspreekuur op maandag en dinsdag.

Het is op die dagen mogelijk om tot en met 18 uur een afspraak te maken. Het is bedoeld voor patienten voor wie i.v.m. werk of om een andere reden deze tijd beter uitkomt. Het is niet bedoeld voor niet urgente zaken die zich in de loop van de dag aandienen.  U kunt ons op deze dagen telefonisch tot 17 uur bereiken.

Wij vragen u zo mogelijk de afspraken voor het avondspreekuur bij arts of assistente in de week ervoor al te maken.

> Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein

Meekijkconsult Dermatologie op het zorgplein
Vanaf 17 mei 2016 kunt u met huidproblemen verwezen worden voor een ‘meekijkconsult’ Dermatologie op het Zorgplein. Dit is een vorm van samenwerking tussen de huisartsen van Soest en de dermatologen van het Meander Medisch Centrum. Hierbij wordt de patient met huidproblemen door de huisarts behandeld, terwijl de dermatoloog meekijkt.  U heeft wel een verwijzing van uw eigen huisarts nodig.

De geboden zorg valt onder het basispakket en wordt dus door uw zorgverzekeraar vergoed. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ELZIS en betreft een proefperiode tot 1 januari 2017. Als u deelneemt aan dit spreekuur zal u gevraagd worden om een evaluatieformulier in te vullen. Wij zijn u bij voorbaat dankbaar voor uw (opbouwende) kritiek.

> Privacy

Privacyverklaring van Huisartsenpraktijk Overhees   Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Overhees is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

1.Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening;
voor doelmatig beheer en beleid;
voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
2.Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
3.U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
4.Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Overhees…> hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
5.Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
6.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  Huisartsenpraktijk Overhees. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Overhees niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Overhees hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Overhees wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als Huisartsenpraktijk Overhees bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.


Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

 

> NHG Accreditatie 2018

NHG Accreditatie 2018

In augustus 2018 hebben we voor het zevende jaar op rij het certificaat ontvangen van de praktijkaccreditatie. Dit houdt in dat we nog steeds voldoen aan de hoogste normen , die aan huisartspraktijken worden gesteld.

Het werd als volgt onder woorden gebracht:

Het kwaliteitsbeleid staat op relatief hoog niveau. De medewerkers staan open voor feedback.
Het team heeft plezier in het zien en uitvoeren van kleine
kwaliteitsverbeteringen.

> Tarieven en Eigen Risico

Tarieven en Eigen Risico
De hoogte van de consult- en visitetarieven wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Tarieven voor bijzondere verrichtingen, zoals het maken van een ecg, het doen van een chirurgische verrichting etc.  worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de zorgverzekeraars.

Alle verrichtingen binnen de huisartsenpraktijk, dus ook de consulten bij de praktijkondersteuners, worden volledig door uw zorgverzekeraar vergoed en komen niet ten laste van uw eigen risico. Uitzonderingen hierop zijn de reizigersvaccinaties.

Niet alle voorgeschreven medicijnen worden vergoed; uw apotheek kan u hier verder over informeren. Bovendien komt alle medicatie wel ten laste van het eigen risico.

Ook ten laste van uw eigen risico komen alle aanvragen voor verder onderzoek , zoals bloedonderzoek, kweken, röntgenonderzoek etc. De hoogte van deze tarieven is te vinden op de site van de ziekenhuizen, bijvoorbeeld op  www.meandermc.nl.